Zasady współpracy
i Regulamin OśrodkaTrzy Krzesła - Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
Wrocław, ul. Włodkowica 10/10

Witamy w Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Trzy Krzesła”. Przed rozpoczęciem spotkań prosimy o zapoznanie się z Zasadami współpracy i Regulaminem Ośrodka. Będą one również omawiane podczas pierwszych spotkań z terapeutami prowadzącymi, do których prosimy kierować ewentualne pytania

Ogólne zasady współpracy

 • Terapię poprzedzają konsultacje diagnostyczne (zwykle 1-3 spotkania), podczas których określa się problemy, cele pracy, częstotliwość spotkań, prawdopodobny czas ich trwania, formy terapii oraz zasady współpracy. 
 • Sesje zazwyczaj odbywają się regularnie, raz w tygodniu. Ich częstotliwość może być jednak różna. Kwestie te są omawiane indywidualnie z terapeutami prowadzącymi. W przypadku terapii uzależnień sesje grupowe wiążą się również z uczestnictwem w spotkaniach indywidualnych minimum raz w miesiącu. Prosimy wziąć to pod uwagę planując swoją terapię.
 • Kierujemy się zasadą prowadzenia jednego procesu terapeutycznego, co oznacza, że pacjent nie uczestniczy w innych terapiach w tym samym czasie. 
 • W razie konieczności, po uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym, możliwa jest zmiana sesji stacjonarnych na sesje online.
 • W przypadku spóźnienia się na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
 • Prosimy w miarę możliwości o jak najszybsze zgłaszanie swoich planowanych nieobecności (np. urlopu, wyjazdu świątecznego lub służbowego), co pozwoli na skorzystanie z tych terminów innym osobom. Ze swojej strony również postaramy się dużo wcześniej informować o tego typu nieobecnościach. 
 • Szczegółowe zasady odwoływania sesji określa Regulamin.
 • Mają Państwo prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia oraz doświadczenia. Możecie również nie zgadzać się z jego zdaniem, odmówić odpowiedzi na pytania lub uczestnictwa w określonej technice terapeutycznej. 
 • W każdej chwili mają Państwo także prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty, wymaga to jednak rozmowy z dotychczasowym terapeutą prowadzącym.
 • Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii w sytuacji łamania postanowień kontraktu oraz naruszania jego dóbr osobistych, obrażania czy napastowania. 
 • Terapeuta może również odmówić dalszej terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są nieadekwatne do zgłaszanych problemów. W takiej sytuacji zostaną Państwo jasno o tym poinformowani i w miarę możliwości przekierowani do innego specjalisty lub ośrodka, gdzie mogliby Państwo znaleźć właściwą pomoc.
 • Jako terapeuci jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz nieujawniania danych osobowych. Z tej tajemnicy zwalnia nas jedynie sytuacja w której Państwu, lub komuś z Państwa otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Ze względu na tajemnicę zawodową nie uczestniczymy w sprawach sądowych.
 • Współpracując z innymi specjalistami (np. psychiatrą, innym lekarzem) udostępniamy tylko niezbędne informacje - przekazanie ich odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą.
 • Swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji, omawiamy ją również na zebraniach zespołu.
 • Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno- Zawodowy Psychologa (ptp.org.pl)

Regulamin

 1. Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „Trzy Krzesła” świadczy usługi psychologiczne w formie konsultacji, sesji psychoterapii indywidualnych i grupowych, psychoedukacji, treningów psychologicznych oraz innych form terapii. 
 2. Usługi te podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. Zmiany cennika będą podawane co najmniej na dwa miesiące przed ich wprowadzeniem.
 3. Wizyty można umawiać pod numerami telefonów: Aleksandra Derwich - Nowak (tel. 601 566 030), Grzegorz Siuta (tel. 691 162 840), Ludmiła Krawczyk (tel. 501 195 110), Olga Podolec (tel. 535 000 554). Jeśli nie mogą się Państwo połączyć z wybranym numerem, prosimy zostawić krótką informacje poprzez sms (z podaniem swojego imienia i nazwiska). Postaramy się skontaktować jak najszybciej (najpóźniej w czasie 24 godz.)
 4. W przypadku wizyt pierwszorazowych, a także konsultacji i sesji prowadzonych online, prosimy o dokonanie płatności przelewem na konto Ośrodka co najmniej 48 godz. przed terminem spotkania. Spotkania nieopłacone w wyznaczonym terminie mogą zostać anulowane.
 5. Sesje indywidualne trwają zwykle 50 minut, sesje grupowe 120 minut. Ich częstotliwość oraz czas trwania określa program terapeutyczny. Jego szczegóły omawiane są z terapeutą prowadzącym.
 6. Sesje prosimy odwoływać najpóźniej na 48 godz. przed jej planowanym terminem, kontaktując się telefonicznie ze swoim terapeutą prowadzącym (również sms). W przypadku usługi opłaconej wcześniej, w ciągu 14 dni zwrócimy środki lub przesuniemy je na następną wizytę. W przypadku zwrotu mogą być Państwo obciążeni kosztami prowizji i opłat związanych z tym zwrotem - zgodnie ze stawkami opłat operacyjnych określonego banku lub portalu płatniczego.
 7. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż 48 godzin przed jej planowanym terminem, zobowiązani będą Państwo opłacić daną sesję niezależnie od powodu nieobecności. W tym czasie terapeuta pozostaje do Państwa dyspozycji pod telefonem lub online.
 8. Zmiana terminu wizyty na inny, niż wcześniej ustalony, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, pod warunkiem, że nastąpi minimum 48 godz. przed planowaną wizytą. W przeciwnym wypadku jest to traktowane jak rezygnacja ze spotkania w ostatniej chwili i podlega zasadom z pkt. 7. Prosimy brać pod uwagę fakt, że nie zawsze taka zmiana będzie możliwa ze względu na możliwy brak wolnych terminów.
 9. Sesje prowadzone w całości w trybie online powinny być opłacone z góry za cały miesiąc. Opłaty za sesje odwołane wcześniej niż 48 godz. przed terminem spotkania nie są zwracane na konto - zostaną przesunięte na poczet kolejnych zaplanowanych sesji. Zasady odwoływania i zmiany terminów sesji online określają punkty 6-8.
 10. Płatności za sesje stacjonarne mogą zostać uregulowane na miejscu gotówką przed lub po wizycie lub przelewem najpóźniej 2 dni po odbyciu sesji. Możliwe jest opłacenie sesji na miesiąc z góry. Zmiana wizyty stacjonarnej na online skutkuje koniecznością dokonania przez Państwa przelewu na konto Ośrodka przed planowanym terminem sesji online.
 11. Miesięczne opłaty za sesje grupowe prosimy uregulować do 7. każdego miesiąca. W ciągu trwania terapii grupowej możliwe jest wcześniejsze odwołanie 2 spotkań grupowych, bez płacenia za nie. Pozostałe nieobecności na grupie są płatne w ramach miesięcznego abonamentu.
 12. Przelewy należy robić na konto: Grzegorz Siuta Spółka partnerska psychologów, nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 8197 5121 w tytule przelewu wpisując rodzaj i datę sesji (np.: sesja indywidualne dn. 01.01.2022 ; sesje grupowe 01.01.2022 - 31.01.2022).

Cennik:

 • Sesja psychoterapii indywidualnej:  200 zł / 50 min.
 • Sesja psychoterapii grupowej: 320 zł (od września 2024 - 360 zł) - miesięczny abonament za 4 spotkania po 120 min. każde.
 • Terapia par: 270 zł / 50 min.
 • Badania diagnostyczne dla kierowców: 270 zł
 • Wydanie zaświadczenia: 50 zł

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka partnerska: "Grzegorz Siuta Spółka partnerska psychologów", prowadząca Ośrodek psychoterapii i leczenia uzależnień "Trzy Krzesła" z siedzibą we Wrocławiu, ul. P. Włodkowica 10/10.   W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Ośrodkiem "Trzy Krzesła".
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Ośrodek "Trzy Krzesła" polegają na realizowaniu usług psychologicznych i psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych a także ewentualnym wydaniu zaświadczeń.
 • Państwa dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z prowadzoną działalnością Ośrodka.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.
 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Ośrodka "Trzy Krzesła"
 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie, która prowadzi obsługę księgową Ośrodka (dane w zakresie imienia i nazwiska, rodzaju usługi, adresu).
 • W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).
 • Państwa dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa, z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli Państwa życie  lub innych osób będzie poważnie zagrożone.
 • Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Na zakończenie pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli wybierając nasz Ośrodek. Postaramy się mu sprostać, towarzysząc Państwu w tej niełatwej, ale też i fascynującej, drodze odkrywania i zmieniania siebie.

Zespół Ośrodka "Trzy Krzesła"

adres:

Ośrodek psychoterapii "Trzy Krzesła"
ul. Św. Mikołaja 81 / Rynek 1
50-126 Wrocław

osrodektrzykrzesla@gmail.com

kontakt telefoniczny:

Aleksandra Derwich - Nowak: 601 566 030
Grzegorz Siuta: 691 162 840
Ludmiła Krawczyk: 501 195 110
Olga Podolec: 535 000 554

Grzegorz Siuta Spółka partnerska psychologów
nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 8197 5121

AI Website Maker